Forslag om skærpet straf til slikfuskere

Importører og forhandlere af ulovligt slik slipper for billigt, når de bliver opdaget af Skat og Fødevarestyrelsens rejsehold. Bøder er for små og virker derfor ikke afskrækkende. Derfor vil
Dansk Folkeparti få et flertal
i Folketinget til at presse regeringen til at skærpe bødestraffen, så de gør økonomisk ondt på forhandlere og grossister af ulovligt slik.
Dennis Flydtkjær, der er skatteordfører for Dansk Folkeparti, har derfor taget initiativ til et forslag til folketingsbeslutning, som skal til debat i Folketinget i nær fremtid.
Hvis der bliver flertal for
forslaget, pålægger Folketinget regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag om at skærpe bødestraffen for ulovlig handel med punktafgiftspligtigt slik og om at forøge antallet af kontrolbesøg i virksomheder
og butikker, der handler med punktafgiftspligtige varer.
Unfair konkurrence
Dennis Flydtkjær siger:
- Man er nødt til at lave genbesøg noget oftere, hvor man ved, at der svindles meget, og man er nødt til at sætte bødetaksten op. Det er konkurrenceforvridende for de lovlydige virksomheder og butikker. Derfor har jeg
fremsat et beslutningsforslag om, at der skal være øget kontrol og højere bødestraf.
Dansk Folkeparti vil med forslaget til folketingsbeslutning have regeringen til at forhøje bøderne og øge Skats kontrolbesøg i virksomheder og butikker.
Højere bøder
Det foreslås, at bøderne for ulovlig handel med punktafgiftspligtige varer fordobles i forhold til det nuværende niveau.
Når Skat finder illegale
varer i en butik, er det i dag muligt at give en bøde på 5.000 kr. for hver af de fem varegrupper inden for den såkaldte colalovgivning. Det er chokolade og sukkervarer, øl og vin, emballage og tobak.
Det mener Dansk Folkeparti er for lidt, så den mindste bødestraf skal i fremtiden være 10.000 kr..
Samtidig vil Dansk Folkeparti have regeringen til at øge antallet af Skats kontrolbesøg. Der går i dag forholdsvis lang tid, og i visse tilfælde kan der gå helt op til et år.
Flere kontrolbesøg
Reglerne hindrer i dag Skat i at gennemføre opfølgende kontrol kort tid efter det første, da virksomhedsejeren ikke kan straffes for den samme forseelse to gange, og da de illegale varer fra første omgang skal være solgt, før Skat kan pålægge virksomheden en ny bøde.
Det vil Dansk Folkeparti have ændret og henviser til Fødevarestyrelsens kontrolarbejde.
Med inspiration fra Fødevarestyrelsen foreslår Dansk Folkeparti, at frekvensen for kontrolbesøg i f.eks. en kiosk øges, når der først er konstateret overtrædelse af reglerne om salg af punktafgiftspligtige varer, så Skat kan kontrollere, om virksomheden retter sig efter pålægget.
DSK roser forslag
Forslaget til folketingsbeslutning bliver bakket op af dagligvarebranchen.
- DSK vil gerne rose Dansk Folkeparti for at tage projektet med stigende salg af illegalt slik alvorligt. Det er helt rigtigt set, når Dansk Folkeparti både vil hæve bøderne og intensivere kontrollen. I dag kan det simpelthen betale sig, at snyde, hvis en bøde på 5.000 kroner først medfører et nyt besøg fra Skat 338 dage senere, siger Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen i De Samvirkende Købmænd.
- DSK håber, at der vil være bred opbakning i Folketinget til Dansk Folkepartis forslag, da den nuværende situation er helt igennem uholdbar for rigtig mange lovlydige butikker, der som noget helt naturligt betaler både afgifter og moms af deres slikomsætning, siger han.
"Det er konkurrenceforvridende for de lovlydige virksomheder og butikker. " DENNIS FLYDTKJÆR, DANSK FOLKEPARTI
SKATS INDSATS
Skat har i de siden 2012 fået flere ressourcer til at bekæmpe illegal handel med illegalt slik. Skat gennemfører et landsdækkende indsatsprojekt "Illegal import af punktafgiftspligtige varer", som er koncentreret omkring grænsen, og desuden har Skat øget kontrollen mod engrosleddet.
I 2015 fokuserer Skat også på blandselvslik.
Indsatsen viser, at der visse steder foregår en organiseret illegal handel med punktafgiftspligtige varer.
Ifølge Skat glemmer næsten halvdelen af de kontrollerede butikker i Storkøbenhavn at betale afgift af slikket.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis