Forslag om et nyt etikmærke

Enhedslisten ønsker at få et nyt mærke på varer i danske butikker, nemlig et etikmærke.
Derfor har partiet fremsat forslag til folketingsbe slutning om oprettelse af en etikmærkeordning. Forsla get betyder, at regeringen skal oprette en etikmærke ordning, hvis forslaget får flertal i Folketinget.
Mærkningsordningen skal ifølge forslaget være statsligt finansieret el-ler stats ligt støttet og skal administre res efter samme model som f.eks. miljømærkerne Svanen og Blomsten. Der skal således ifølge forslaget oprettes et etikmærkenævn og et etikmærkesekreta riat, som skal varetage ansøgninger om licenser og overvåge, at kriterierne overholdes.
Baggrunden for forslaget er, at den internationale handel vokser, og at flere varer i dag bliver produce ret langt væk fra Danmark. Enhedslisten mener, at hensynet til arbejdernes rettigheder ofte må vige for ønsket om at producere billigt.
Etikmærket skal kunne anvendes af producenter, der sælger produkter i Dan mark. Det gælder i vid udstrækning tekstiler, men også fødeva rer som f.eks. chokolade.
Regeringen opfordres desuden til at arbejde for, at et etikmærke udbredes internationalt. Overflødigt og dyrt Dansk Erhverv mener, at et nyt etikmærke vil være overflødigt.
- Vi har f.eks. Svanen, Blomsten og Fair Trade mærkerne i forvejen. En undersøgelse viser, at vi al lerede har over 50 mærker herhjemme allerede i Dan mark fra etik til miljø, fair trade og arbejdsrettigheder. Vi har mærker i forvejen, og der er jo mærker, som også har etik på dagsordenen. Et nyt mærke vil kun bidrage til at forvirre forbrugerne yderligere, siger Jakob Lamm Zeuthen, der er mil jøpolitiske chef inden for handel i Dansk Erhverv.
Han siger, at det er me get ressourcekrævende at lave et officielt mærke og få kendskab til mærket.
- Spørgsmålet er også, hvordan man vil afgrænse etik i en verden, der er så foranderlig. Blomsten og Svanen opererer med faste kriterier, og spørgsmål er også, hvordan man skal anvende mærket, hvis en virksomhed overtræder en af FNs konventioner.
Ifølge Jakob Lamm Zeuthen vil det give mere mening at skabe et interna tionalt mærke i stedet for et nationalt mærke, der un derstøtter den måde, man producerer og sælger varer på i dag.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis